Informácie o nás

Základné právne normy o zriaďovaní

 

     Štátny vzdelávací program je najvyšším kurikulárnym dokumentom-záväzný dokument školských vzdelávacích dokumentov.

Vyhláška č. 306/2008 Z. z., č. 308/2009 Z. z., Zákon 245/2008 (Školský zákon), Školský vzdelávací program.

Zriaďovateľ - obec Hlboké

 

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Je jednotriedna. Poskytuje deťom poldennú a celodennú starostlivosť spravidla od troch do šesť rokov. V opodstatnených prípadoch od dvoch rokov a deťom  s odloženou školskou dochádzkou.

V prevádzke je v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00. Prevádzka bola odsúhlasená na rodičovskom združení a zriaďovateľom - obec Hlboké. Trieda je heterogénna.

 

Všeobecná charakteristika školy

 

     Materská škola sa nachádza v dedinskom prostredí na začiatku obce smerom od okresného mesta Senica. Jej priestory slúžia pre materskú i základnú školu. Materská škola je na prízemí a je jednotriedna. Od roku 2004 sme zapojení do projektu "Škola podporujúca zdravie". Okrem tohto projektu sa zapájame do mimoškolských a voľnočasových aktivít, prezentáciu na verejnosti, až po tvorbu učebných pomôcok.

     Prostredie MŠ ponímame ako edukačný priestor, v ktorom prebieha interakcia (vzájomné pôsobenie človeka na okolie a okolia na človeka) komunikácia dieťaťa s prostredím.

     Škola k svojej činnosti využíva herňu, spálňu, telocvičňu ZŠ, rozsiahly areál dvora vybavený záhradným náradím, preliezkami. Priestory školy udržiavame v čistote, staráme sa o estetickosť tried, chodby, WC, dvora, pravidelne obmieňame a aktualizujeme nástenky, práce detí, staráme sa o kvety,  rodičov informujeme formou oznamov, fotografiami   " Zo života detí MŠ". Škola pôsobí príjemným, estetickým a útulnym dojmom k spokojnosti detí, rodičov a zamestnancov školy.  Za dobrú spoluprácu a sponzorstvo rodičom a priateľom školy ďakujeme na osobitnej nástenke.

 

Zameranie

PROSOCIÁLNY VÝCHOVNÝ ŠTÝL, ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE, ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA

Rada školy

     Predseda: Mgr. Silvia Masárová

     Členovia:  Ing. Jana Matulová

                    Mgr. Zuzana Knapová

                    Mgr. Elena Špinerová

                    Ľudmila Čobrdová    

Rada RZ

    Predseda:  Mgr. Elena Medňanská

    Pokladník. Jana Kramárová

Spolupráca

 

      Spoločná cesta s rodičmi

 • Nájdite si čas, aby ste si poprezerali, čo vaše dieťa dokáže, ako sa postupne zdokonaľuje, neporovnávajte jeho výsledky s druhými deťmi. Každý z nás je jedinečný, niečo zvládne vynikajúco, niekedy má nedostaky.
 • Pre dieťa je dôležitá pohoda, tešiť sa so svojimi kamarátmi, spoločne sa hrať v triede i vonku.
 • Dieťa sa teší na váš príchod a spoločnú cestu domov, zážitky a radosti, ktoré prežije v kruhu svojej rodiny.
 • Materská škola je len doplnkom rodinnej výchovy, vašu lásku potrebuje. Najviac miluje mamu a otca!
 • Veľmi radi privítame nielen vaše ocenenie, ale i pripomienky. Nedorozumeniam sa dá predísť vzájomnou dohodou - riešením problémov. Náš cieľ je spoločný, spoločná by mala byť i cesta k nemu.
 • Na vaše dieťa a dobrú spoluprácu s vami sa teší celý kolektív Materskej školy v Hlbokom

 

     Škola spolupracuje so:

 • Zriaďovateľom - poskytuje mu všetky informácie o škole, zriaďovateľ MŠ zabezpečuje kosenie areálu dvora, potrebné opravy a údržby, umožňuje využívať finančné prostriedky na učebné pomôcky, inventár, nákup čistiacich prostriedkov...
 • Radou školy - konajú sa pravidelné stretnutia
 • Základnou školou - prebieha podľa plánu školy, podľa potrieb je dopĺňaný
 • Materskými školami v blízkom okolí - formou výletov
 • Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Senici, ktoré pomáha riešiť výchovno-vzdelávacie problémy detí
 • Organizáciami v obci

Školský poriadok

 

k nahliadnutiu