Podmienky prijatia do MŠ

PODMIENKY PRIJÍMANIA DO MŠ

 
Materská škola Hlboké podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z .z. o materskej škole, v znení vyhlášky č. 308/2009 Z .z. a po dohode so zriaďovateľom /OBEC HLBOKÉ/ zverejňuje podmienky prijímania detí do materskej školy.
 
Miesto: MATERSKÁ ŠKOLA HLBOKÉ
 
 
 
Forma a priebeh zápisu:
 
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 
Žiadosť s potvrdením lekára (je súčasťou žiadosti) odovzdá rodič do materskej školy najneskôr do konca mája.
 
Prípadné rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa(vydáva ho na základe žiadosti rodiča riaditeľ príslušnej základnej školy).
 
Podmienky prijímania detí:
 
Do materskej školy môžu prísť zapísať rodičia svoje dieťa od troch do šiestich rokov, dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
 
Uprednostnené sú deti:
 
  •  s odloženou školskou dochádzkou
 
  •  s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
 
  •  deti, ktoré majú jeden rok pred vstupom do 1. ročníka
 
  •  deti zo sociálne slabších rodín
 
  •  ostatné deti, podľa dátumu podania žiadosti, starších ako tri roky
 
Táto kompetencia je platným právnym predpisom   ustanovená len pre riaditeľa materskej školy a nie pre zriaďovateľa.
 
Priebežne mimo zápisu (cez školský rok) môžeme prijať do materskej školy deti len vtedy, ak sú v materskej škole voľné miesta.
 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa sa uhrádza vo výške 7,-EUR mesačne v zmysle VZN OBCE HLBOKÉ.
 
Výška príspevku na stravovanie dieťaťa v materskej škole na jeden deň (desiata, obed, olovrant) sa uhrádza vo výške 1,12Eur.